19 กรกฎาคม 2560

PTTGC สนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และคุณรัตนา นาคะศิริ  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท   พร้อมด้วยพนักงาน PTTGC ร่วมงานนัดพบนักแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  จาก ศ.พิเศษ  วิชามหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

มูลนิธิฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต    โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแกนกลางในการประสานงาน ทั้งนี้มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานหรือบุคคลดีเด่นในด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ข่าวอื่นๆ