12 ธันวาคม 2566

GC ร่วมกับ Aerosoft และหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการดูแลและห่วงใยผู้สูงอายุ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด หรือ Aerosoft และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เปิดโครงการ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ” โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Memory Foam จากโพลียูรีเทน ของ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด หรือ GCP บริษัท ในกลุ่มของ GC โดยได้รับเกียรติจากนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางและตัวแทนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ GC เข้าร่วมงาน

นางสาวกรกมล กอไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และดูแลสุขภาพเท้าของกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง คัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ (ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี) จำนวน 200 คน และกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 40 คน โดยเล็งเห็นว่ารองเท้าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยให้เดินสะดวก ช่วยลดอาการปวดเมื่อย และช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น โดยที่ GCP ได้นำโพลียูรีเทน ผลิตเป็น Memory Foam ที่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา เมื่อนำมาผลิตเป็นแผ่นรองเท้า ทำให้มีความนุ่มสบาย ช่วยรับน้ำหนัก ช่วยการทรงตัว ลดการลื่นหรือพลิกล้มและลดความเมื่อยล้า ให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Aerosoft ได้ทำการ scan และวัดขนาดเท้า ของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นได้ผลิต รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการติดตามผลความพึงพอใจ จากการสวมใส่รองเท้าต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน และมีแผนที่จะขยายผลโครงการสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในจังหวัดระยองต่อไป

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า ยินดีที่เห็น GC และ Aerosoft ทำโครงแบบนี้และพร้อมสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง เพราะปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้นเป็น 20% ของประชากรในจังหวัดระยอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลระยะยาว และมีแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งเสริมการออกกำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต อาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผ่านโครงการปรับปรุงทางเท้า ห้องน้ำสาธารณะ และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายเอกสิทธิ์ วณิชเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการกับทาง GC ในการส่งมอบ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ระยอง โดยรองเท้าที่ส่งมอบในครั้งนี้ มีการพัฒนาคุณภาพและมีจุดเด่นคือ มีอาร์คซัพพอร์ต (Arch Support)หรือ ตัวหนุนอุ้งเท้า ซึ่งจะอยู่ในแผ่นรองเท้า (Insole) ตัวหนุนรองเท้าจะช่วยซัพพอร์ตเท้าให้สมดุล ช่วยในการยืน เดินได้ดีขึ้นไม่ส่งผลเสียกับเท้า หวังว่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุในจังหวัดระยองจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

โครงการดี ๆ ที่ GC ได้ทำให้กับชุมชนมาก่อนหน้านี้ เช่น ร่วมกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดโครงการ “เสริมสร้างสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด” โดยการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติสมาธิด้วยเทคนิคการหายใจ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 200 คน และ ทำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Wellness Center) โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) ให้บริการเครื่องออกกำลังกาย รวมถึงจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ GC ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งหมด 8 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และโครงการหมอนห่วงใย ที่ร่วมกับบริษัท GCP และลูกค้า ผลิตหมอน Memory Foam เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข และห้องพยาบาลโรงเรียน เป็นต้น

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก#GCChemistryforBetterLiving #BetterforYouBetterforOurWorld