02 พฤษภาคม 2560

GGC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC และประธานกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) คุณจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ GGC พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ GGC เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

GGC มีแผนกลยุทธ์เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยจะขยายกำลังผลิตด้วยการสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโครงการ Biocomplex ระยะที่ 1 ที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดไปยังการผลิตเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในอนาคต

ข่าวอื่นๆ