17 พฤศจิกายน 2563

GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร GC Group เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสันทนาการ พร้อมถ่ายทอดสด LIVE Streaming ไปยังสำนักงานระยอง

หลักสูตรนี้ถือเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลไกและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผน และเป็นความรับผิดชอบของการเป็น Role Model ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ CG และค่านิยมองค์กร 4 Core Behaviors จัดขึ้นโดย หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ข่าวอื่นๆ