30 เมษายน 2555

พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ส่งมอบงานของบริษัทฯ ให้กับ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ PTTGC ชั้น 18 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ข่าวอื่นๆ