16 พฤศจิกายน 2563

GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563

คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Facebook Live : Thai Chamber

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้องค์กรดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ ทั้งยังแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมไปถึงการมีจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการรักษาให้ยั่งยืนไปถึงรุ่นต่อไป ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ