21 กรกฎาคม 2559

PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company” จากดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัทฯ  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ PTTGC สำนักงานใหญ่ ชั้น 18

สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจประเทศไทย จากการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ของบริษัทจดทะเบียน และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการ ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนการลงทุนหรือตัวเลขผลประกอบการที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลยุทธ์องค์กร และผลการดำเนินงานด้านการเงิน