26 กุมภาพันธ์ 2563

GC รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation)

คุณไพศาล สารภี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล รับมอบ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562” (Thailand Quality Class Plus : Operation) จากคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คุณไพศาลกล่าวว่า “ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญระดับผู้นำต้องเป็น Role Model สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่กำหนดไว้”