05 กุมภาพันธ์ 2563

GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation

คุณไพศาล สารภี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล ร่วมงานกิจกรรมงานแถลงข่าว “ผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้านและผลประกอบการที่ดีขององค์กร ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในงาน ได้กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2562 มีองค์กรได้รับรางวัลจำนวน 13 องค์กร โดยมีกำหนดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ในโอกาสนี้ คุณไพศาล ได้รับเกียรติบนเวที เพื่อกล่าวแสดงความรู้สึกจากการได้รับการประกาศผลรางวัล TQC+ Operation ในภาคการผลิต ประจำปี 2562 ว่า “ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญระดับผู้นำต้องเป็น Role Model สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่กำหนดไว้”