29 พฤศจิกายน 2564

GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ในกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2564 ให้แก่นักวิเคราะห์ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams

GC ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 112,173 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2564 และจากไตรมาส 3/2563 ร้อยละ 47 เป็นผลมาจากราคาและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและทิศทางราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตามราคาน้ำมันดิบและอุปสงค์ที่ฟื้นตัวหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Operating Profit) อยู่ที่ 8,657 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 7,005 ล้านบาท (1.56 บาท/หุ้น) ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2/2564 ร้อยละ 72

นอกจากนี้ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Net Zero” โดยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Decarbonization เพื่อก้าวสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ลดลง 20% ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มี การปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เช่น Biochemicals, Green and Recycling Business และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% โดยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือ ด้วยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย

ข่าวอื่นๆ