09 ตุลาคม 2562

GC จับมือ GCIA แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งด้านไบโอเทคโนโลยี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ได้เข้าซื้อ GC Innovation America (GCIA) (https://www.gcinnovationamerica.com) ชื่อเดิมคือ Myriant Corporation ส่งผลให้บริษัท GC ได้รับเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานในเรื่องการผลิตสารเคมีชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การผลิตกรดแลคติกและกรดซัคซีนิกจากน้ำตาลซูโครส การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในบริษัท GC โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก GCIA เป็นฐาน

บริษัท GC และ GCIA ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยขึ้น โดยมีนักวิจัยจากสายงานนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ดร. พัฒนนท์ ประสิทธิ์โชค คุณนัฐวุธ พุ่มศิลา และคุณดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น เข้าร่วมโครงการนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ที่สำนักงานใหญ่บริษัท GCIA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการแลกแปลี่ยนความรู้งานวิจัยนี้ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของ GCIA สำหรับการผลิตกรดแลคติกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ การยกระดับองค์ความรู้ร่วมของบริษัท GC และ GCIA สามารถนำไปสู่การพัฒนาจุลชีพสายพันธุ์ใหม่รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัท GC สามารถอนุญาตให้สิทธิ์การใช้เทคโนโลยีนี้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตกรดแลคติก ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เจ้าของอุตสาหกรรมหน้าใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ เข้ามามีส่วนร่วมในลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเรื่องไบโออีโคโนมี อีกด้วย

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ