07 พฤศจิกายน 2562

GC โดยสายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คว้า 2 รางวัล Innovation Award ในงาน PTT Group SPIRIT+D for CHANGE 2019

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ (COE) และคุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ (HOE) ให้เกียรติร่วมงาน PTT Group SPIRIT+D for CHANGE 2019 และเป็นกำลังใจแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล โดยปีนี้สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (ISI) ได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด PTT Group Innovation Award ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล คือ รางวัล Gold Award สาขา Successful Innovation จากผลงาน Furnace Management Program ของฝ่าย Upstream Innovation (CO-UI) และรางวัล Silver Award สาขา Social & Environmental Innovation จากผลงาน Value-added Chemicals from Waste Carbon Dioxide (CO2) ของฝ่าย Corporate Innovation (I-CI)

โดยผลงาน Furnace Management Program ที่ได้รับรางวัล Gold Award เกิดจากความร่วมมือของฝ่าย Upstream Innovation (CO-UI), Olefin Plant 2, TEM, LAB Center, dEX และ IT ในการพัฒนา Furnace Optimization Model โดยใช้หลักการของ Advance Analytic Model (AA) เป็นโครงการแรกของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของแครกเกอร์โอเลฟินส์ ซึ่งระบบนี้สามารถเพิ่ม Margin และ Reliability (Furnace run length) ของโรงงานโดยการปรับสภาวะของ Furnace ให้เหมาะสม เพื่อปรับพอร์ตของผลิตภัณฑ์ให้ได้ Margin สูงสุดตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและยังคง maximize Furnace Availability (Run-length) ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับผลงาน Value-added Chemicals from Waste Carbon Dioxide (CO2) ที่ได้รับรางวัล Silver Award เป็นความร่วมมือของฝ่าย Corporate Innovation (I-CI) และ VISTEC ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำปฎิกริยาเคมีระหว่างโอลิฟินส์หรืออีพอกไซด์ กับ CO2 ได้ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีมูลค่า ตัวอย่างเช่น propylene carbonate ที่ใช้เป็น electrolyte ใน Li-ion battery หรือ acrylic acid ซึ่งเป็น monomer ในการสังเคราะห์ water absorbent polymer โดยตัวเร่งปฏิกิยาที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในการใช้อีกด้วย ทั้งนี้การนำก๊าซ CO2 กลับมาใช้ประโยชน์แทนการปลดปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2 ที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับ GC

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ