18 ตุลาคม 2560

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ผ่านโครงการนำร่อง 2 โครงการ ด้านการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตวัสดุและเคมีภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัตถุดิบที่หลากหลายให้สอดรับกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary model) ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ