17 สิงหาคม 2560

โครงการถังน้ำสะอาด InnoPlus

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน   ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่งของประเทศลดลง ดังนั้น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการเกิดวิกฤตการแย่งชิงน้ำ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งและการกักเก็บน้ำจึงได้นำนวัตกรรมของ PTTGC มาดำเนินโครงการถังน้ำสะอาด InnoPlus       ซึ่งเป็นถังน้ำที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น หรือ LLDPE ที่สังเคราะห์จาก C-6 Comonomer  ภายใต้แบรนด์ InnoPlus   เพื่อผลิตเป็นถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตรที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว มีความแตกต่างจากถังน้ำอื่น ๆ ได้แก่ สามารถทนแรงกระแทกสูง มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ มีส่วนผสมของสารเสถียรต่อรังสี UV และมีการสะสมความร้อนได้น้อยกว่าถังทั่วไป โดย PTTGC ได้ส่งมอบถังน้ำสะอาด InnoPlus ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ  รวมถึงร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและลูกค้าของบริษัทฯ ให้แก่พื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,408 ใบ

และเป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ PTTGC ได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำสะอาด InnoPlus จำนวน 123 ถังแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ”    พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อจัดสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำเพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และแท็งก์น้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อเกิดภัยแล้งในพื้นที่ทั่วประเทศด้วย

PTTGC พร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของเรามาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม และมากกว่าสิ่งอื่นใด คือการปลูกฝังและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน การร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำดื่มน้ำใช้  และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นกลไกที่สำคัญในการรักษาน้ำให้เพียงพอเพื่อวันข้างหน้าของทุกคน

ตัวชี้วัดทางธุรกิจ และสังคม/สิ่งแวดล้อม ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

โครงการ: “ถังน้ำสะอาด InnoPlus”

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Trust

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงประเด็นด้านสุขภาพของประชาชน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด และลดความขัดแย้งการใช้น้ำระหว่างชุมชนและพื้นที่ดำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • ลดความขัดแย้งการใช้น้ำระหว่างชุมชนและพื้นที่ดำเนินธุรกิจ
  • ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านนวัตกรรมพลาสติกสีเขียวเพื่อผลิตถังน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (พลาสติก LLDPE)
  • การยอมรับเชิงบวกจากสื่อ
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • จำนวนถังน้ำที่ส่งไปยังชุมชน (124 ใบ)
  • ชุมชนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด