06 มิถุนายน 2562

GC คว้ารางวัล TQC Plus: Operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก


ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ให้กับนายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันนี้ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประสบผลสำเร็จ โดยเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จมาจาก ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพเพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกขององค์กรยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

รางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2561 ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร, กลยุทธ์องค์กร, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ซึ่งในปี 2561 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากที่ในปี 2560 เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (Thailand Quality Class 2016: TQC) มาแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีองค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 13 องค์กร โดยแบ่งเป็น

  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 11 องค์กร
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (TQC Plus: Customer) 1 องค์กร
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (TQC Plus: Operation) 1 องค์กร

#ThailandQualityClassPlusOperation

#TQCPlusOperation