Focus on

Feature Stories

Driving

a Workplace Culture of Excellence

“บุคลากร” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร PTTGC ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเป็นแรงผลักดันภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง PTTGC สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เติบโต ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพและสอดคล้องตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC SPIRIT 4 Core behaviors) โดยส่งเสริมให้บุคลากรของ PTTGC “กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า” “ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง รักการทำงานเป็นทีม” “ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า” และ “มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน” นอกจากนี้บุคลากรของ PTTGC ให้ความสำคัญสูงสุดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยทั้งในทางธุรกิจและสังคม

Developing and Producing

Better Chemistry

PTTGC มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อีกมากมาย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

PTTGC ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ PTTGC เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ PTTGC สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

กระบวนการผลิต

PTTGC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

Contributing to

A Sustainable Future

PTTGC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานของทุกภาคส่วนในองค์กรครอบคลุม 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ PTTGC สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศและสากล ปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

DJSI

Our Projects Making the World Better

ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) มุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน อย่างเต็มกำลัง เราส่งเสริมพร้อมริเริ่มและดำเนินโครงการ เพื่อสังคมต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าและคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Better Chemical for Better Living

จากเสม็ดสู่ภูเก็ต “Upcycling the Oceans, Thailand”

ต่อยอดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เดินหน้าแก้ปัญหาขยะพร้อมคืนความสวยงามให้ทะเลไทย ปีที่ 2

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นกับภารกิจบริหารจัดการปัญหาขยะและคืนความสวยงามให้ท้องทะเลไทยถือเป็นปณิธานอันแน่วแน่ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ตั้งใจจะทำให้เกิดเป็นจริงขึ้น ภายใต้โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” ที่ PTTGC ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) จึงยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายพื้นที่เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าเดิม หลังจากช่วงปีก่อนที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

PTTGC

ราคาล่าสุด (THB)

95.50

เปลี่ยนเเปลง (%)

+0.25(0.26%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,295,200