01 กรกฎาคม 2559

PTT Global Chemical and Shareholders Expresses Generosity Contributing to Siriraj Hospital’s Fund for Underprivileged Patients

คุณวราวรรณ  ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช  จำนวนเงิน  259,000 บาท  โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2559

ทั้งนี้  เงินจำนวนดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก “โครงการปันน้ำใจ” จัดขึ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2559 โดยบริษัทฯ ได้มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Bio Plastic ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 5,180 บาท และบริษัทฯ สมทบเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคม จำนวน 50 บาท ต่อการมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ชุด