07 มิถุนายน 2555

PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555

นายสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ นายพรเทพ บุตรนิพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555 กับนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายนันสันต์ ปิยะศิริศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs

นอกจากนี้ยังจะได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs รวมถึงการนำของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ซึ่งโรงงานของ PTT Global Chemical ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 5 โรงงาน ได้แก่ สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1 สาขาที่ 5 : โรงอะโรเมติกส์ 2 และสาขาที่ 6 : โรงกลั่นน้ำมัน

ข่าวอื่นๆ