19 มกราคม 2563

GC ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ วพน. รุ่น 14 -15

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ต้อนรับ คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ วพน. รุ่น 14 - 15 และร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว ในกิจกรรม “รักษ์โลก คืนป่า รักษาทะเล” พร้อมนำชมนิทรรศการ GC Circular Living เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลาสติก สอดแทรกเเนวคิด GC Total Solutions for Everyone เป็นการนำเสนอทางเลือกสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางเลือกสำหรับผู้ใช้พลาสติกในการบริหารจัดการ คัดแยกและนำไปรีไซเคิล รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” จังหวัดระยอง

ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยของสัตว์น้ำต่างๆ ปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ และปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟู สภาพป่าชายเลน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

ข่าวอื่นๆ