18 สิงหาคม 2563

GC ในฐานะสมาชิก United Nations Global Compact ระดับสูงสุด เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทย