GC พร้อมให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งใน และต่างประเทศ

01.

การทำงานในต่างประเทศ (International Subsidiaries)

บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในการบริหารงานธุรกิจในต่างประเทศนั้นจะเป็นการสร้างโอกาสในการไปทำงานของพนักงานในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความจำเป็นของธุรกิจทั้งในรูปแบบระยะสั้น (Short-term Assignment) และแบบระยะยาว (Expatriate Program)

การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนั้นจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการทำงานในสิ่งแวดล้อมใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานกับชาวต่างชาติ พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Growth) ให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

พนักงานที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

02.

การทำงานบริษัทใน GC Group (GC Group Subsidiaries and Affiliates)

GC Group ประกอบด้วยบริษัทร่วมทุน และบริษัทย่อยอีกมากมาย ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยแต่ละบริษัท มีการเติบโตต่อเนื่อง หากคุณคือคนที่ใช่ เราพร้อมให้โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกัน

03.

การสรรหาภายใน (Internal Recruitment)

ที่ GC คุณไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเสมอไป บริษัทฯ พร้อมให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้คุณมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เหมาะสม ท้าทายศักยภาพ เพิ่มความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ต่อเนื่อง

เติบโตไปพร้อมกับเรา

ร่วมเติบโตไปกับ GC องค์กรคาร์บอนต่ำและผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล สินค้าจากวัสดุรีไซเคิล พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนแนวคิด ESG ที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน (Sustainability) มากที่สุด

มาเป็นทีมเดียวกับเราที่นี่