GC พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการให้ความสำคัญกับอนาคตขององค์กร และเคมีที่เข้ากันของคนในองค์กร เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ร่วมกับการมุ่งสร้าง Sustainable Living การรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และการช่วยลดโลกร้อนบนพื้นฐานของความยั่งยืน เพื่อการมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โลกและทุกคน

เพราะเราเชื่อว่า บุคลากร คือ อนาคตขององค์กร และเคมีที่เข้ากันของ คนในองค์กร คือแรงขับเคลื่อนให้เข้าถึงทุก ความสำเร็จ และความสุข

อยากเป็นพนักงานที่ดี... ต้องทำยังไง ?

คุณพร้อมหรือยัง กับ “Your Best Version” เป็นตัวคุณในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมาสร้างพลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดพร้อม ๆ กันกับ GC

ค่านิยมองค์กร GC SPIRIT & 4 Core Behaviors

เพื่อให้การทำงานร่วมกันของคนจำนวนมากในองค์กร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ผ่านค่านิยม GC SPIRIT และพฤติกรรมหลัก 4 Core Behaviors โดยสื่อสารผ่านกิจกรรม และ สื่อต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็น

“ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” (To be a Leading Global Chemical Company for Better Living)

ค่านิยมองค์กร อันเป็นความเชื่อและอัตลักษณ์ ที่พนักงานของเรายึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันในแบบคนเก่งและคนดี โดยค่านิยม GC SPIRIT ประกอบด้วย

Corporate Culture Playbook

GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำและผู้นำด้านการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เราขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้นำในการปลูกฝัง GC SPIRIT 4 Core Behaviors ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการทำงาน แบบ Cross-Functional Collaboration ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือข้ามสายงานตลอดทั้ง Value Chain อีกทั้งให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม (Initiatives) ผ่านการทำโครงการ Cross Functional Initiatives

FiT Project

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้ที่ปรับตัวเท่านั้นจึงจะอยู่รอด วันนี้ GC พร้อมปรับทุกกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานโครงการ FiT (FiT Project) ภายใต้แนวคิด FiT for A Better Future โดยการทำ Business Transformation ร่วมกับการทำ Organization และ Digital Transformation

โดยเริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่มีอยู่ และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ โดยใช้หลักการ Lean process และ Cut the Fat รวมทั้งเพิ่มการนำ Digital Technology มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีความกระชับ คล่องตัว รวดเร็ว (Agility) ตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงทำให้ GC มี Resilience ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4 เหตุผล ที่โครงการ FiT จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานชาว GC ให้ดีขึ้น

  1. มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Optimized Operating Model)
  2. มีกระบวนการและข้อมูลที่เชื่อมต่อทั่วถึง และบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กร (End-to-end Seamless Integration)
  3. เป็นองค์กรที่มีการตัดสินใจรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Light Speed Decision Making)
  4. มีบุคคลากรที่พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future-Ready)

ผลลัพธ์จาก FiT Project เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ของ GC ด้วยกระบวนการทำงานที่กระชับ ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการออกแบบกระบวนการทำงาน และการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คาดการณ์ได้แม่นยำ และตัดสินใจได้รวดเร็วบนข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังช่วยให้บุคลากร มีความรู้รอบด้าน และมีทักษะใหม่ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ผ่านการ Upskills / Reskills อย่างต่อเนื่อง โดย FiT Project เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมจากกลุ่มงานต่างกัน ในลักษณะ Cross Functional ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ อนาคตในการทำงานที่ดีขึ้น

ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ

โครงการ Execute Production & Production Support

โครงการจากฝ่ายสนับสนุนหน่วยงานผลิต เช่น Maintenance, Reliability, Plant Shutdown and Turnaround Management, Spare Parts Warehouse รวมถึงงาน Laboratory ที่ต้องทำงานร่วมกันกับ หน่วยงานฝ่ายสนับสนุนหน่วยงานผลิต

โดยฝ่ายสนับสนุนหน่วยงานผลิต มีเป้าหมายร่วมกันคือ การเป็น Smart Plant ที่ต้องร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้ง GC Group โดยอาศัย Smart People บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะรอบด้าน และ Smart Process กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย และมีข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการนำมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต สร้างผู้บริหารและบุคลากรที่เป็น Role Model ที่พร้อมปรับตัวได้ทุกความเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการอยู่ที่การทำงานเป็นทีม โดยนอกจากทีม จะนำพฤติกรรมหลักของ GC ที่เรียกว่า 4 Core Behaviors มาใช้ทำงานร่วมกันแบบ Cross Functional แล้ว ยังต้องเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง ด้วยความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน

ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ

โครงการ Procure to Pay Feedstock และ Non-Feedstock (P2P Feedstock & Non-Feedstock)

โครงการดังกล่าว ของ FiT Project เป็นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ GC ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ศึกษากระบวนการทำงาน ปรับเปลี่ยน และการปรับลดกระบวนการ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจ่ายชำระค่าวัตถุดิบ (Source to Pay) โดยนำระบบดิจิทัล Technology ที่เกี่ยวข้อง เช่น Blockchain มาพิจารณาปรับใช้ ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ สร้างมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (Up-to-Date) รวมถึงการนำ Advanced Analytics เพื่อนำมาวัดผลและวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งพิจารณาการสร้าง Platform เพื่อทำให้การทำงานระหว่างพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องภายนอก เช่น ผู้ค้า คู่ค้า ผู้ซื้อ ผู้จัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น มีความสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าว จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จากหลากหลายหน่วยงาน ด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบ 4 Core Behaviors

ความสำเร็จของ Cross Functional Initiatives ที่กล่าวมานี้ ล้วนเกิดจากการเปิดใจ รับฟัง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของคน GC ที่นำพฤติกรรมหลัก 4 Cores Behaviors มาใช้ทำงานร่วมกัน โดยจากนี้ การเดินทางของ FiT Project ยังคงดำเนินต่อไปอีก 3 ปี เพื่อ Transform ให้ GC เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การหล่อหลอมคน GC ด้วย 4 Core Behaviors จึงทำให้คน GC เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นคนต้นแบบ (Role Model) ที่มีคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามา โดย GC ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลากรที่มีศักยภาพ ทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านโปรแกรม GC Hero & Super Hero เพื่อส่งมอบผลงานที่เป็นโครงการริเริ่มใหม่ ๆ (New Initiatives) โดย GC Hero & Super Hero จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีตัวอย่างของ GC Hero & Super Hero ดังนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราส่งเสริมการขับเคลื่อน GC SPIRIT 4 Core Behaviors ด้วยการนำแนวคิดและกระบวนการด้าน Digital Transformation มาใช้ ผ่านการดำเนินงานของ digital Experience Team (dEX Team).

dEX Introduction
สวัสดี เราคือ dEX!

dEX Team (digital Experience Team) มีส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล อีกทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตามหลัก 4 Cores Behaviors เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบการทำงานแบบ Agile เน้นความคล่องตัว รวดเร็ว และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ

ดูวิดีโอ

เราให้ความสำคัญ กับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมาก จึงมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ตัวชี้วัด Culture Commitment Score, VP Influencer Score และ การประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้

GC SPIRIT & 4 Core Behaviors เป็นค่านิยม และพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ

เชื่อมความสัมพันธ์ ให้พนักงานมีเคมีที่เข้ากัน เพื่อการทำงานที่เข้าถึงทุกความสำเร็จ และความสุข หากคุณมี GC SPIRIT 4 Core Behaviors ในหัวใจ เพราะเราเชื่อว่าด้วยค่านิยมและวิธีการทำงานร่วมกันตาม GC SPIRIT 4 Core Behaviors จะทำให้ GC เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน อย่างยั่งยืน

มาเป็นทีมเดียวกับเราที่นี่