29 มิถุนายน 2555

กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)

คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ การจัดการความปลอดภัยในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จัดโดยสมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้สนใจจากกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 120 คน โดย นายบวร วงศ์สินอุดม ได้กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตเพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน รวมถึงวัฒนธรรมความปลอดภัย การดูแล ห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน (B-CAREs) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภายหลังการบรรยายพิเศษ คุณบวร วงศ์สินอุดม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย ของ PTT Global Chemical เพื่อจัดทำเป็นวีดิทัศน์ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้ PTT Global Chemical จะเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2555 ทั้งสิ้น 4 สาขาได้แก่ สาขา 2,3,4 และ 5 โดยเฉพาะสาขา 3 (Plant I-4) ได้รับรางวัลดังกล่าว ติดต่อกันเป็นปีที่ 14

ข่าวอื่นๆ