14 มิถุนายน 2555

CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTT Global Chemical บรรยายหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาการก๊าซธรรมชาติสู่ปิโตรเคมี โอกาสและอุปสรรค" จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม

นอกจากนี้ นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical ยังได้ร่วมเวทีเสวนากับนายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. และนายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ในหัวข้อ "พัฒนาพลังงานจากน้ำมัน คุณค่าความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ" โดยมี ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร รองผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ Synergy Hall อาคาร ENCO B เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

ข่าวอื่นๆ