09 กุมภาพันธ์ 2563

GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน

GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ หรือ Smart Energy Storage System (ESS) ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นระบบการสำรองไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่อาคารสำนักงานและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ GC โดยจะสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ถึง 520,000 หน่วยไฟฟ้า หรือคิดเป็น 8.7% ต่อปี ถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานของ กลุ่ม ปตท. โดยมีแผนในการขยายผลไปสู่สถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานของประเทศ โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น คุณศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)และคุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร GPSC เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานระยอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า “โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของ GC ในด้าน Sustainability ในส่วน Smart Operating ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการการใช้พลังงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเสริม Reliability ของระบบไฟฟ้าหลัก รวมไปถึงนโยบายด้าน Digitalization โดยการนำ Data Analytic มาใช้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา โดยควบคุมบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้  GC มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งระบบ ESS ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อส่งเสริมให้โรงงาน มี Reliability ที่ดีต่อไป”

ข่าวอื่นๆ