28 กันยายน 2555

PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์) โดยถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งแรกของประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ดูดซึมได้ การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และการนำไปสู่การใช้งานจริงโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้ประเทศได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาถูกลงอย่างมาก สามารถทดแทนการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และยกระดับคุณภาพและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างครบวงจร

ข่าวอื่นๆ