16 พฤศจิกายน 2565

GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 GC โดย ดร. คาเมล แรมดานี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Long Term Innovation and Corporate Venture Capital ร่วมส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพให้ภาคการศึกษาไทย โดยได้บริจาคเครื่องมือวิจัย Steam Explosion ให้กับรศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารและทีมจากหน่วยงาน Long Term Innovation เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

หลังจากนั้น ดร.คาเมล ยังได้เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ (MU BiO Innovation) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานวัตถุ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาชีว และเพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ระวิวรรณ พรประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นำเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการภายในอาคาร

การหารือความร่วมมือด้านวิชาการพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของ GC ในการสนับสนุนภาคการศึกษาของไทย และยังเป็นการร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยพัฒนา (Eco-system) อย่างมีประสิทธิภาพให้กับ GC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Bio-economy โดยจะเพิ่มศักยภาพให้กับการพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสกัดสารมูลค่าสูงต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับวัตถุดิบต้นทุนต่ำ และจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศต่อไป