29 ธันวาคม 2564

GC ประกาศผลโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

กรุงเทพฯ – 30 ธันวาคม 2564 : GC ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ พลาสติก พิทักษ์โลก หรือ Plastics Save The World” ผ่านการส่งผลงานและคัดเลือกรอบแรกด้วยระบบออนไลน์ สอดคล้องกับวิถี New Normal ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะพลาสติกพิทักษ์โลกรอบสุดท้ายจากผลงานจริง

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำมาผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเลือกใช้ และจัดการพลาสติกต้องทำอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี”

“หัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “พลาสติก พิทักษ์โลก” โดยจากผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด แสดงให้เห็นว่า น้องๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพลาสติกในยุค 2021 ที่โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 โดยน้องๆ ได้นำวัสดุต่างๆ และชิ้นส่วนจากพลาสติก นำมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งแบบภาพวาด และผลงานศิลปะแบบ Mixed Media โดยตีความถึงคุณค่าของพลาสติก ที่ถูกนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และรวมไปถึงวิธีการจัดการ/คัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า การรีไซเคิล (Recycle) นำกลับมาใช้ใหม่ และการอัพไซเคิล (Upcycle) พลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ก็ได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชนด้วย” ดร.คงกระพัน กล่าว

ในปีนี้ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ถือเป็นการต่อยอดจาก 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จากเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ช่วยพิทักษ์โลกของเรา ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ Website: https://www.pttgcgroup.com/th/knowledge-sharing/petrochemical-contests/420/

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7ประกอบด้วย

 1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC
 2. ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)
 3. คุณปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
 5. คุณจินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ระดับประถมศึกษา

  - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.บุญญิสา จั่วแจ่มใส ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.ณัชชา ณ ลำพูน ป.3 โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.พราวพุทธ เหมสถาปัตย์ ป.2 สถาบันสอนศิลปะ บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ กรุงเทพฯ

  - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายพิชยะ สุวรรณโน ม.3 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.ทิฆัมพร ขวัญเนตร ม.3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ช.วรมฆา นิลวรรณาภา ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

  - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : น.ส.ฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ ม.5 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.จณิสตา ลิ้มประเสริฐ ม.6 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี

  - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล