Martin Khamphoukeo

Investment Manager
Martin Khamphoukeo

มาร์ติน เข้าร่วมงานกับ GC ในปี 2564 โดยมีหน้าที่ดูแลด้านการแสวงหาข้อตกลงสำหรับการลงทุนธุรกิจร่วมทุนขององค์กร โดยมีส่วนร่วมในจัดการการลงทุน ตั้งแต่การประเมินจนถึงการดำเนินการ

ก่อนที่จะร่วมงานกับ GC มาร์ติน เคยทำงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บริการด้านธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC as a service) แก่บริษัทกลุ่ม Fortune 500 และเคยทำงานให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ ที่แปลงซัพพลายเชนให้เป็นดิจิทัลสำหรับบริษัทด้านการผลิตต่าง ๆ

มาร์ติน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารการตลาด และปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Copenhagen Business School

Asia and Europe Coverage

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน