08 พฤศจิกายน 2554

หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ทุนเดิม (บาท) : 45,059,846,380.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,505,984,638 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 128,298 ทุนใหม่ (บาท) : 45,061,129,360.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,506,112,936 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 10.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PTTAR ESOP-Warrant) ที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTAR หรือ ปตท. จำนวน 495,300 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 128,298 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 0.25905 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 46.32 วันใช้สิทธิ : วันที่ 31 ต.ค. 2554 วันที่เริ่มซื้อขาย : 10 พ.ย. 2554 ______________________________________________________________________

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ