09 ธันวาคม 2564

กิจกรรม Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC)

ในปี 2563 GC ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยเข้าร่วมแคมเปญการสรรหาพนักงานในงาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสามัคคีสมาคม (Samaggi Samagom) ผ่านการดำเนินกิจกรรมสรรหาพนักงานใหม่ ให้แก่กลุ่มนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารช่องทางการรับสมัครงานของบริษัทฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Facebook แอปพลิเคชัน Line และ LinkedIn เป็นต้น ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และการรับมือต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การปรับตัวเพื่อทำงานในยุค New Normal อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการเข้าร่วมทำแคมเปญสรรหาพนักงานดังกล่าว มีผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ กว่า 8,000 คน


เข้าร่วมแคมเปญการสรรหาพนักงานในงาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสามัคคีสมาคม (Samaggi Samagom) กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสรรหาพนักงานใหม่ในกลุ่มนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร รวมถึงผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารการรับสมัคร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย

ดนย์ คุณานุสรณ์, นักวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร