12 กันยายน 2555

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล เดินหน้าโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) 2 ชุด ภายใต้งบประมาณ 500 ล้านบาท ในพื้นที่การผลิตในจังหวัดระยอง ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่รู้รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้เดินหน้าโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) ของโรงงาน พีทีที โพลีเอทิลีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว (CSR In Process) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดพิธีลงเสาเข็มฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ โรงงาน พีทีที โพลีเอทิลีน ภายในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง บริเวณชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ คาดว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ พร้อมทดลองเดินเครื่อง (Commissioning) ภายในเดือนมิถุนายน 2556

โครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เป็นโครงการลงทุนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้การเผาไหม้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิต เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทำให้ลดควัน เสียง แสงและความร้อนจากเปลวไฟก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ อันจะช่วยลดผลกระทบให้กับชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ หลักการทำงานของหอเผาระบบปิดนี้ เป็นการเผาไหม้ภายในหอเผา (Chamber) ที่ระดับพื้นดิน โดยมีหัวเผา (Burner) จำนวนมากกว่าร้อยหัว ติดตั้งอยู่ภายในหอเผา และผนังด้านในห่อหุ้มด้วย ฉนวนกันความร้อนและเสียง ในส่วนฐานด้านล่างมีการออกแบบให้มีระบบระบายอากาศ (Air Flow) ที่สมบูรณ์ เพื่อเข้าไปทำปฏิกริยาทำให้การเผาไหม้เกิดความสมบูรณ์

โรงงาน พีทีที โพลีเอทิลีน ในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) ด้วยกำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติก โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ด้วยกำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน อาทิ แผ่นฟิล์มห่อหุ้มสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ข่าวอื่นๆ