29 กันยายน 2563

GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020 ภายใต้แนวคิด We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ได้มีการรวมงาน GC Group SEEK DAY และ GC SPIRIT DAY เข้าด้วยกัน รวมเป็น GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020 ซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การจัดการความรู้ การอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และผลงาน ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเชิดชูและให้กำลังใจพนักงานที่มีผลงานดีเด่น เป็นการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมพฤติกรรม GC SPIRIT 4 Core Behaviors ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ GC Group โดยในช่วงเช้า ได้มีการจัดกิจกรรมสักการะท้าวมหาพรหม พระพิรุณ และตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เหมือนเช่นเคย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การนำเสนอการประกวดผลงานเป็นไปในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานโดยจัดทำคลิปวีดิโอสั้น และตอบคำถามคณะกรรมการ ผ่าน Microsoft Teams Live เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจากสาย Plant และ Corporate โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 31 ทีม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้มากถึง 70%

ในปีนี้ได้มีการจัด Special Forum: Map Ta Phut Integration Forum Talk โดยคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และ คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ บทพิสูจน์ของการรวมพลัง รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจเพื่อก้าวไปสู่ One Integrated Asset, One Goal เสริมฐานรากการเติบโตขององค์กรในอนาคตภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน

และในงานได้มีการมอบรางวัล ดังนี้

รางวัล GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020 สาย Plant

ระดับ Platinum Class: Jetty & Buffer Tank Farm (U-CM)

ระดับ Gold Class: Aromatics 1

ระดับ Silver Class: HDPE Plant I


รางวัล GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020 สาย Corporate

ระดับ Platinum Class: PMT

ระดับ Gold Class: Technical Engineering and Maintenance

ระดับ Silver Class: HOE


รางวัล Popular Vote (Plant): Refinery and Shared Facilities และ รางวัล Popular Vote (Corporate): Technical Engineering and Maintenance

ข่าวอื่นๆ