19 สิงหาคม 2563

โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก

GC ยึดมั่นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยขับเคลื่อนภายใต้ 3 นโยบายหลัก ได้แก่ Smart Operating คือการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนำมาหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Responsible Caring คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Loop Connecting คือการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการเกิดของเสีย และการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างการเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร โดยมี “โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เป็นหนึ่งในตัวอย่างการขับเคลื่อนที่ประสบผลสำเร็จ

โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวร จาก “โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผ้าไตรจีวรดังกล่าว ผลิตจากขยะขวดพลาสติก (ขวด PET) ที่เก็บรวบรวมระยะแรกมาจากจุดทิ้งขวด (Drop-point) ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จระยะแรกซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการจัดการพลาสติก และมีเป้าหมายขยายผลในระยะต่อไป

โครงการนี้ มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมจำนวนมาก สามารถเพิ่มมูลค่าจากขยะขวดพลาสติกแข็ง (ขวด PET) ด้วยการนำไปเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) เป็นจีวรจำนวน 40 ชุด ซึ่งเป็นชุดไตรครอง (จีวร / สบง / อังสะ) ที่มีคุณภาพ โดย 1 ชุดใช้ขวด PET 40 ขวด ตัดเย็บโดยชาวบ้านในชุมชนวัดจากแดง เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 82.79 KgCO2e อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ