24 กรกฎาคม 2563

GC จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมงานเปิดตัว "เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ" นวัตกรรมเครื่องมือต้นแบบที่มีความคล่องตัวในการดักจับขยะในคลอง โดยจะเริ่มจากคลองขุดเจ้าเมืองเป็นแห่งแรก เพื่อสร้างเป็นโมเดลให้คลองต่อๆ ไป ในโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่ส่งเสริมการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองลัดหลวง คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 10 คลอง โดยมุ่งใช้ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน บูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการ ทั้งการปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองให้กับทุกภาคส่วน การดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดในสถานประกอบการบริเวณริมน้ำ รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือต้นแบบที่มีความคล่องตัวในการดักจับขยะในคลองด้วย

ดร.ชญาน์ กล่าวว่า "GC ในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้ประยุกต์เป็นหลัก GC Circular Living เพื่อรณรงค์ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการหลายโครงการและมีผลสำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นได้จากโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ คือ โครงการ OUR Khung Bangkachao และการร่วมมือกับวัดจากแดงและพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อจัดทำจีวรรีไซเคิล"

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความเชื่อมโยงกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ของ GC เนื่องจากคลองขุดเจ้าเมืองอยู่ใกล้ปากน้ำ จึงลดและคัดกรองขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนไหลลงสู่ทะเล เป็นการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ให้เข้มแข็งและครบถ้วนทุกมิติ ซึ่ง GC มองภาพรวม และมุ่งหวังความสำเร็จแบบครบวงจร (Closed Loop) ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือของภาคเอกชนและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ จนเกิดความร่วมมือในระดับประชารัฐ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการรับรู้ในทิศทางที่เหมาะสม

Tag: #UpcyclingUpstyling #GCCircularLiving ##ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GC

ข่าวอื่นๆ