26 กรกฎาคม 2566

GC ร่วมกับ KENAN นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ยกระดับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (KENAN) บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) และศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมกันเปิดโครงการ “ระยองไปด้วยกัน: ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “Rayong CommUNITY Fair” โดย คุณกิตติพล แต่งผิว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืน GC คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ENVICCO พร้อมทั้ง คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจร ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

โครงการความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน โดย GC ทำงานร่วมกับ KENAN ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะในชุมชน นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มาพัฒนาด้านผลิตสื่อดิจิทัล (Digital) เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้ชุมชนคัดแยกขยะ ส่งเสริมการตลาดและการจัดการข้อมูลในการขยายผล ยกระดับการดำเนินงานของศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการนี้ไม่เพียงเพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพ รายได้ กลับคืนสู่ชุมชน โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกต้อง ยังนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อีกด้วย

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของ GC ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้ขยายผลครอบคลุมเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในจังหวัดระยอง และ อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และยังคงขยายพื้นที่สู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ