03 กรกฎาคม 2566

ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก

จากแนวคิด 'ยิ่งใกล้คุณ ยิ่งต้องดี' ที่ GC ได้ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายความยั่งยืน เมื่อปีแล้ว มาในปีนี้ (2566) GC ต่อยอดสู่แนวคิด 'ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก' ยืนยันถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นกัน

โดยภายใต้เป้าหมายดังกล่าว GC ได้ตั้งเป้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างตั้งใจ โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

การร่วมมือทางธุรกิจ ดีขึ้นเพื่อการเติบโต

เป้าหมายสำคัญของ GC เพื่อไปสู่ความยั่งยืน คือการมองหาความร่วมมือด้านธุรกิจ เป้าหมายแรกคือการจับมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผู้นำด้านธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของไทย ส่วนด้าน GC ถือเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

เมื่อนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาผสานเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือที่ีครอบคลุมถึง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน 2.ด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (น้ำมันดีเซล, B100) 3.ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม, EV Ecosystem)และ 4.ด้านการพัฒนาธุรกิจ (พลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ)

เป้าหมายความร่วมมือสำคัญต่อมา คือการจับมือกับ การบินไทย สายการบินแห่งชาติที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล และการให้บริการในระดับสากล ในขณะที่ GC มีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร ครอบคลุม 4 ด้านได้แก้ 1.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน 2.ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (พลาสติกชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล, สินค้า Upcycling และ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม) 3.ด้านการศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (น้ำมันไบโอเกรดพรีเมี่ยมมีกำมะถันต่ำ) และ 4.ด้านการบริการและการเดินทาง

และการจับมือเพื่อเดินหน้าด้านความยั่งยืน ล่าสุด คือความร่วมมือกับ AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายดิจิทัลในประเทศไทย มาผสานกับสิ่งเป้าหมายที่ชัดเจนของ GC เรื่อง มุ่งสู่ Low Carbon & High Value Business จึงได้นำนำจุดแข็งทั้ง 2 องค์กร มาร่วมกันต่อยอดธุรกิจ โดยนำดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อช่วยในด้านการประหยัดพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด้านการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร GC มี YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ที่สามารถช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้วอย่างถูกวิธีผ่านแคมเปญความร่วมมือในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและสินค้าอัพไซคลิ่งผ่านช่องทาง Online Platform เพื่อขยายผล สร้างการรับรู้สู่สังคมวงกว้าง สร้างความตระหนักรู้ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในการคัดแยกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะประเภทต่างๆ อีกด้วย การร่วมมือดังกล่าวกับทั้ง 3 องค์กร จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

พลาสติกเทิร์นเมือง ดีขึ้นเพื่อสังคม

หนึ่งในเป้าหมายของ GC คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในทุกๆ ด้าน โดยการริเริ่มสร้าง 'YOUเทิร์น' แพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร หรือ End-to-End Waste Management โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างแรงจูงใจให้กับคนทั่วไปนำพลาสติกใช้แล้วไปทิ้งที่จุด Drop Point ขณะเดียวกันก็ยังเจาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ผ่านโครงการ ThinkCycle Bank ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างนิสัยการออมด้วยการฝากธนาคารขยะ เปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงการร่วมมือกับ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง เพื่อนำขยะภายในชุมชนมาฝากในธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นเงินทุนสนับสนุนทั้งในด้านสวัสดิการ ทุนการศึกษา และค่ารักษาพยาบาลของชาวบ้านในชุมชนได้

หลังจากที่ต้นทางสามารถรวบรวมขยะพลาสติกได้แล้ว ก็นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ผ่านการคัดแยกและทำความสะอาด ปรับปรุงคุณสมบัติ จนกลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ทั้ง PCR PET และ PCR HDPE โดย ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นแห่งแรกในไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมอีกด้วย

มากไปกว่านั้น ปลายทางของขยะพลาสติกใช้แล้ว ยังมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการอัพไซคลิง (Upcycling) จนออกมาเป็น 'เส้นใยยั่งยืน Revife Fiber by GC' นวัตกรรมเส้นใยที่ผลิตจากพลาสติก Upcycling 100% ภายใต้แบรนด์ UPTOYOU ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ร่วมออกแบบกับดีไซเนอร์ชั้นนำ รวมไปถึงโครงการ Upcycling Upstyling ที่จัดต่อเนื่องมาถึง 3 ปี สร้างสินค้าแฟชัน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้มากมายออกสู่ตลาด ลดทั้งปริมาณขยะพลาสติก เพิ่มทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างเทรนด์รักษ์โลกให้เกิดขึ้น ใช้พลาสติกเทิร์นเมืองไปสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าได้สำเร็จ

ยิ่งปลูก ยิ่งดี ดีขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อม

การผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่การลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือการปลูกป่า เพื่อดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้เหลือศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี 2050 โดย GC ได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ริเริ่มโครงการ 'ยิ่งปลูก ยิ่งดี' สร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบป่านิเวศ บนพื้นที่กว่า 55 ไร่ ในพื้นที่บ่อขยะเดิม ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช แขวงประเวศ เพิ่มพื้นที่สร้างออกซิเจน ฟอกปอดให้คนกรุงเทพฯ ต่อสู้กับฝุ่น PM2.5 และช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดียิ่งขึ้น

ไม่เพียงแค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเท่านั้น การพื้นฟูระบบนิเวศของป่า คืออีกหนึ่งความตั้งใจของ GC ที่มุ่งสร้างให้เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากพื้นที่บนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิด 'โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด' นับตั้งแต่ปี 2556 โดยผสานพลังความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาด ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน บนพื้นที่กว่า 693 ไร่ อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับ 5 ชุมชนในพื้นที่รอบเขาห้วยมะหาดอ

GC ยังคงขยายพื้นที่การปลูกป่าไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บนพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ ในชื่อ 'โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์' ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศ (Eco Forest) เน้นความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ GC ภายใต้แนวคิด 'ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก' ที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและเพื่อโลกใบนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน