03 มีนาคม 2564

ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี Top 10 Skills for 2025

ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี Top 10 Skills for 2025

ปัจจุบันตลาดแรงงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากสถานการณ์โลก เราในฐานะคนทำงานจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างคาดไม่ถึง เพื่อการเติบโตและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดการณ์ว่าใน 5 ปีข้างหน้า โลกการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ "double-disruption" ทั้งจากโควิดและการใช้ระบบ Automation เข้ามาทดแทนการจ้างคน ผลกระทบนี้อาจทำให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน โดยจากการสำรวจพบว่ามีคนทำงานกว่า 50% ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับในช่วงปี 2020-2025 ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 4 กลุ่มด้วยหลักด้วยกันคือ

ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา

WEF ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นทักษะที่สำคัญที่สุด เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรมี ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

Analytical thinking and innovation - ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)

Complex problem-solving - ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)

Critical thinking and analysis - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)

Creativity, originality and initiative - ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)

Reasoning, problem solving and ideation - ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

ทักษะด้านการจัดการทางอารมณ์ และ บริหารตน

เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่องค์กรคาดหวัง คือการที่พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ

Active learning and learning strategies - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)

Resilience, stress tolerance and flexibility - ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคตโลกจะต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

ทักษะด้านเทคโนโลยี

เมื่อองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

Technology use, monitoring and control - ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)

Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8)

อ้างอิงที่มา : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

เรียบเรียงโดย : https://adecco.co.th/en/knowledge-center

GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันบุคลากรท่ามกลางการแข่งขันของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ GC มีความเชื่อว่าบุคลากรที่มีทักษะการทำงานที่โดดเด่น เปรียบได้กับหัวใจสำคัญในการช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ยั่งยืน (Sustainability) ที่ตอบโจทย์การช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า