ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนใจเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 ในหัวข้อ ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก

หนังสือชุด: มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี

ปิโตรเคมีน่ารู้

โครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีอื่นๆ
ดูเพิ่มเติม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีกับ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อโลกและชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปพร้อม ๆ กัน