หลักการและเหตุผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2 ในหัวข้อ ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชุด มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ Website : www.pttgcgroup.com หรือทาง Facebook: PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

กติกาการประกวด

ส่งภาพวาดในหัวข้อ ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี” หรือทาง Facebook: PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ “ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Facebook: PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com ส่งมาที่ ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี” ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 5. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน Facebook: PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

สนใจเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครร่วมโครงการ

กำหนดการ

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศผล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ทาง Facebook: GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
ประกาศผล วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook: GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ Website: www.pttgcgroup.com

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดและข้อมูลเพิ่มเติมทาง

ปิโตรเคมีน่ารู้

โครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีอื่นๆ
ดูเพิ่มเติม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีกับ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อโลกและชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปพร้อม ๆ กัน