27 เมษายน 2555

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เรื่อง : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ : PTGC15DA อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) : 6.00 งวดดอกเบี้ย : วันที่ 04 มี.ค. 2555 ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2555 วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ : 21 พ.ค. 2555 วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI) : 17 พ.ค. 2555 วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ : 05 มิ.ย. 2555 หมายเหตุ : ที่ 01-345/2555 26 เมษายน 2555 เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 1. "หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 (PTTGC13DA)" มูลค่า 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี 2. "หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (PTTGC15DA) " มูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.45 ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 4 มีนาคม, 4 มิถุนายน, 4 กันยายน และ 4 ธันวาคม บริษัทฯ ขอแจ้งการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 14 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2555 ถึง 3 มิถุนายน 2555 รวมระยะเวลาคำนวณ 92 วัน และกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เรื่อง : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ : PTGC13DA อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) : 6.00 งวดดอกเบี้ย : วันที่ 04 มี.ค. 2555 ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2555 วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ : 21 พ.ค. 2555 วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI) : 17 พ.ค. 2555 วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ : 05 มิ.ย. 2555 หมายเหตุ : ที่ 01-345/2555 26 เมษายน 2555 เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 1."หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 (PTTGC13DA)" มูลค่า 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี 2."หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (PTTGC15DA) " มูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.45 ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 4 มีนาคม, 4 มิถุนายน, 4 กันยายน และ 4 ธันวาคม บริษัทฯ ขอแจ้งการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 14 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2555 ถึง 3 มิถุนายน 2555 รวมระยะเวลาคำนวณ 92 วัน และกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ