03 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งการหยุดผลิตชั่วคราวของ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

ที่ 01- 084 /2555 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งการหยุดผลิตชั่วคราวของ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "PTTGC") ขอเรียนให้ทราบว่าจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคของโรงงานผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไ ฟฟ้าและไอน้ำให้แก่โรงงานของ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผลทำให้โรงงานดังกล่าวต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 และคาดว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตได้เป็นปกติตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ