24 พฤศจิกายน 2554

นำส่งงบการเงินวันก่อนควบบริษัท

ที่ PTTGC/094/2554 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง นำส่งงบการเงินวันก่อนควบบริษัท เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ PTTGC/044/2554 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2554 (วันก่อนควบบริษัท) 2. งบการเงินของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2554 (วันก่อนควบบริษัท) ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ จะนำส่งงบการเงินของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2554 (วันก่อนควบบริษัท) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบผลการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทก่อนการจดทะเบียนควบบริษัทนั้น บัดนี้งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นเวปไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.pttgcgroup.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 265 8421, 02 265 8574, 02 265 8712 ______________________________________________________________________

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ