21 พฤศจิกายน 2554

การลงทุนในบริษัท Perstorp Holding France SAS

ที่ PTTGC/ 093 /2554 21 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การลงทุนในบริษัท Perstorp Holding France SAS เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท Perstorp Holding France SAS ("Perstorp Holding France") ผ่านบริษัทในเครือเพื่อเข้าถือหุ้นเบื้องต้นในอัตราร้อยละ 51 ในวงเงินประมาณ 114.8 ล้านยูโร (หรือประมาณ 4,830 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าว ต้องปรึกษาพนักงานของ Perstorp Holding France ตามกฎหมายของฝรั่งเศส รวมถึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ตามที่ระบุในสัญญาและขออนุมัติตามกระบวนการ จากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวต่อไป บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า Perstorp Holding France เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Isocyanate ที่มีบทบาทสำคัญในยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มของ Toluene diisocyanate (TDI), Hexamethylene diisocyanate (HDI) และ Derivatives ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก Polyurethane (PU) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในกลุ่มการใช้งานจำพวกโฟมและสารเคลือบในอุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งก่อสร้าง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจ High Volume Specialty ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและมีขนาดตลาดใหญ่เพียงพอตามแผนกลยุทธ์บริษัทฯ การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสาร สนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแต่เป็นการรายงานการเข้าร่วมทุนกั บบริษัทอื่นโดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 265 8421, 02 2658574, 02 2658712 ______________________________________________________________________

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ