26 ตุลาคม 2554

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ PTTGC/039/2554 26 ตุลาคม 2554 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ