26 ตุลาคม 2554

ชี้แจงผลกระทบจากน้ำท่วม

PTTGC/IR/001/2554 26 ตุลาคม 2554 เรื่อง ชี้แจงผลกระทบจากน้ำท่วม เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าโรงงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยองยังมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ปัจจุบันคู่ค้าของบริษัทฯ ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้อนุญาตให้พนักงานบางส่วนที่สำนักงานใหญ่ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานระยองเป็นการชั่วคราวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร (ชั่วคราว) : +66 (0) 89 211 7968, +66 (0) 89 781 0231 ______________________________________________________________________

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ