หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ที่นี่