25 January 2016

PTT Global Chemical Participates in the Thai NDC 2007 Seminar “Together We Can Overcome the Drought Crisis”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”  จัดโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550 (วปอ.2550) เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2559   ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 22   โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

พร้อมกันนี้ คุณบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

งานเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาภัยแล้งในปี 2559 ซึ่งมีแนวโน้มวิกฤตรุนแรงกว่าทุกปี โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ร่วมให้การสนับสนุนและจัดแสดงนิทรรศการด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณบุญเชิด สุวรรณทิพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ข้อมูลความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก