11 April 2022

GC รับพระราชทานรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์-ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ One Fine Day with Nuclear Technology (Better Solutions For The Bright Future)” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ตระหนักและใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือกมากขึ้น พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงเป็นการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ทั้งนี้ คุณจีรานี พิมทะโนทัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค วิศวกรรม และบำรุงรักษา เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์-ด้านอุตสาหกรรมการผลิต จากสมเด็จพระกนิษฐาธิกราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ โดย GC ได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯ ว่า มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงกลั่น และปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการลดต้นทุนการสูญเสียจากกระบวนการผลิต และลดมูลค่าการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ