01 January 2020

องคมนตรีและคณะจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ GC

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะจากมูลนิธิฯ จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Science and Innovation Center) ณ สำนักงานระยอง โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของมูลนิธิฯ และเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้าต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนด้านการป้องกันสาธารณภัยทั่วประเทศ